Užitečné odkazy

Český svaz ochránců přírody

Místo pro přírodu

Pozemkové spolky

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

České středohoří

Norské fondy

30 .10 .2018 jsme vydali novou publikaci Nepraš K., Kroufek R., Vlačiha V. "Orchideje Českého středohoří"

Vydání podpořil Ústecký kraj v rámci programu Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty na území Ústeckého kraje.

Přímý kontakt pro zájemce o tuto knihu: Vlastislav Vlačiha, tel. 606 935 046, e-mail: vlaciha.geo@seznam.cz


Exkurze pro širokou veřejnost 7. května 2016 - přírodní park Džbán

V sobotu pořádá ZO ČSOP Launensia exkurzi pro veřejnost na lokality pozemkového spolku Launensia Líská stráň a Milská stráň. Sraz je plánován na 10.00 hod. u obecního úřadu Líský, přejezd na Milskou stráň se uvažuje auty účastníků. Záměrem je prezentovat uvedené lokality v době květu významných druhů orchidejí Džbánu a seznámit účastníky s činností pozemkového spolku, která se odvíjí ze získávání vlastnických práv k pozemkům. V závěru exkurze se počítá s návštěvou  národní přírodní rezervace Malý a Velký Štít poblíž obce Bor.


Líská stráň

K 31. 12.2015 je pozemkový spolek Launensia vlastníkem čtyř pozemků o výměře 0,93 hektaru v lokalitě Líská stráň u obce Líský v přírodním parku Džbán. Jde o pozemky s travnatými porosty na jižně exponovaném svahu s opukovým podkladem. O lokalitu pečuje PS Launensia již 3 roky a to v zájmu ochrany vstavače nachového, hořce brvitého, lýkovce jedovatého a dalších vzácných druhů rostlin a také cenných druhů bezobratlých živočichů i plazů a ptáků, kteří zde pravidelně hnízdí. Péče o tato významná stanoviště charakteristická pro zemědělskou krajinu Džbánu bude pokračovat i roce 2016.


Ukončení projektu podpořeného ze zdrojů EHP

Pokosením a úklidem travní hmoty na lokalitě Milská stráň v přírodním parku Džbán byl dne 28. října 2015 dokončen projekt EHP, kterého se pozemkový spolek Launensia zúčastnil v roce 2015 .


Vrch Holibka

Od 4. do 25 října 2015 pracoval PS Launensia v rámci projektu podpořeného ze zdrojů EHP na stepní stráni na vrchu Holibka u Razic v CHKO České středohoří. jde o významné naleziště koniklece lučního, bělozářky liliovité a dalších stepních druhů rostlin. Rozsah provedených prací byl celkem 216 hodin.


Bílá stráň u Malíče

V období 5. září - 3. října 2015 probíhaly práce na lokalitě Bílá stráň u Malíče v CHKO České středohoří. Péče o tuto lokalitu je součástí projektu ČSOP podpořeného z prostředků EHP. Celkem zde PS Launensia odvedl práci v rozsahu 392 hodin.

 


Evropsky významná lokalita Oblík - Srdov - Brník

23.8. Projekt podpořený z Fondů EHP pokračuje kosením stepní louky pod Oblíkem - k.ú. Mnichov u Loun

 


Vědlice

1.8.2015 Projekt pozemkových spolků podpořený z Norských fondů pokračuje péčí o stepní stráně ve Vědlicích



Tiské mokřady

25.7.2015 bylo v rámci řešení projektu podpořeného ze strany Norských fondů zahájeno kosení lokality v Tisu u Blatna

 


PROJEKT "OCHRANA NAŠICH NEJOHROŽENĚJŠÍCH BIOTOPŮ - MOKŘADŮ ASTEPÍ - PROSTŘEDNICTVÍM POZEMKOVÝCH SPOLKŮ"

 



Pozemkový spolek Launensia je od 11.3.2015 partnerem Českého svazu ochránců přírody v zajištění realizace projektu "Ochrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků" podpořeného v programu CZ02 finančními prostředky z Finančního mechanizmu EHP.

Oficiální označení projektu číslem je EHP-CZ02-OV-1-043-2015 a aktuální  informace o jeho průběhu lze nalézt na internetové adrese http://www.csop.cz/mokradyastepi 

Projekt probíhá do 30.4.2016 a je zaměřen na péči o významné pozemky na lokalitách Bílá stráň u Malíč, Holibka, Milská stráň, Oblík, Tiské mokřady  a Vědlice, ke kterým má pozemkový spolek vlastnická práva.


Projekt rozšíření pozemkového spolku Launensia

 

V závěru roku 2010 byla zahájena příprava rozšíření působnosti PS Launensia na území okresu Děčín ve spolupráci se Správou Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce a  Národním parkem České Švýcarsko. V současnosti jsou vyhledávány vhodné přírodovědně bohaté lokality, kde by spolek působil a získávány finanční prostředky na výkup pozemků. Dlouhodobá perspektiva je taková, že by na Děčínsku vzniknul nový samostatný pozemkový spolek, který si klade za cíl přispět k zachování a pečlivější ochraně cenných míst přírody regionu.


16.11.2010 – Vychází průvodce naučnou stezkou Boreč

 


14.11.2010 - Byly spuštěny webové stránky spolku Launensia.


Made by Martin Peterka ©2010AdministraceKontakt : info@launensia.cz